Delivery Information

การรับประกันสินค้า

-  สินค้าที่สามารถเคลม/เปลี่ยนกับทางบริษัทฯได้ จากผู้ซื้อและตัวแทนจำหน่ายมีสาเหตุดังต่อไปนี้   

    - เกิดจากปัญหาการผลิต แผงวงจร หรือสาเหตุใดๆ ที่เกิดจากโรงงานผลิต

    - หากนอกเหนือจากกรณีนี้ ทางบริษัทจะไม่รับเคลม/เปลี่ยนสินค้าทุกกรณี


- สินค้าที่ไม่สามารถเคลม/เปลี่ยนกับบริษัทได้ มีดังต่อไปนี้

    - สินค้าแตก หัก เปียก ชำรุด อันเนื่องมาจากการใช้งานของลูกค้า ไม่รับเคลม/เปลี่ยนในทุกกรณี และ ถือให้การพิจารณาการเคลม/เปลี่ยนสินค้าจากทางบริษัทเป็นเอกฉันท์

    - สินค้าแตก หัก เปียก ชำรุด อันเนื่องมาจากผู้ให้บริการในการขนส่งสินค้า ไม่รับเคลม/เปลี่ยนในทุกกรณี และ ถือให้การพิจารณาการเคลม/เปลี่ยนสินค้าจากทางบริษัทเป็นเอกฉันท์


หมายเหตุ : กรณีการเคลม/เปลี่ยนสินค้าทุกรุ่น ทุประเภทที่เกิดจากปัญหาการผลิตสินค้าจะต้องอยู่ในกล่อง (Packaging) ในสภาพ 100% พร้อมกับมีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ HNT อยู่ในกล่องและตัวสินค้าสมบูรณ์ หากไม่มีกล่องหรือสัญลักษณ์ที่ยืนยันและพิสูจน์ได้ว่าเป็นสินค้าของทาง  HNT SHOP ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเคลมในทุกกรณี